Egzamin ósmoklasisty

PODSTAWOWE INFORMACJE O EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY

DLA UCZNIÓW  i  RODZICÓW

 1. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego i sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia te wymagania.
 2. Zgodnie z komunikatem o harmonogramie egzamin ósmoklasisty w 2023 r. jest przeprowadzany:
 3. w terminie głównym:
 • 23 maja godz. 9.00 – język polski, trwa 120 min ( uczeń z dostosowaniem warunków 180 minut)
 • 24 maja godz. 9.00 – matematyka, trwa 100 min ( uczeń z dostosowaniem warunków 150 minut)
 • 25 maja godz. 9.00 – język angielski, trwa 90 minut ( uczeń z dostosowaniem warunków 135 minut)

Uczniowie stawiają się każdego dnia w szkole punktualnie o godz. 8.30.

Zdający ma dodatkowe 5 minut przeznaczone na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi po zakończeniu czasu przewidzianego na rozwiązanie zadań (dotyczy zdających, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi)

 1. w terminie dodatkowym:  12, 13, 14, czerwca 2023r.
 2. Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który
 3. z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym;
 4. przerwał lub któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym (również z przyczyn losowych lub zdrowotnych);
 5. któremu dyrektor OKE lub dyrektor CKE unieważnił egzamin z danego przedmiotu lub przedmiotów.
 6. Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym zdający przystępuje w szkole, której jest uczniem lub słuchaczem.

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty

3 lipca 2023 r.

Termin przekazania szkołom wyników, zaświadczeń i informacji

do 6 lipca 2023r.

Termin wydania zdającym zaświadczeń oraz informacji

6 lipca 2023 r.

 1. Ogólne informacje o egzaminie:
 2. obowiązuje zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych bądź korzystania z takich urządzeń w tej sali;
 3. w razie przyniesienia do szkoły w dniu egzaminu urządzenia telekomunikacyjnego uczeń ma obowiązek je zostawić w swojej szafce szkolnej;
 4. do sali egzaminacyjnej uczniowie mogą wnieść wyłącznie przybory:
 • na egzaminu z każdego przedmiotu – długopis (lub pióro) z czarnym tuszem/atramentem (niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych),
 • na egzamin z matematyki – dodatkowo linijkę;
 1. obowiązuje zakaz pożyczania materiałów od innych zdających.
 2. Zdający mogą również wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby uczeń przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych.
 3. Szkoła nie zapewnia wody pitnej.
 4. Zasady związane z zapewnieniem bezpieczeństwa:
 5. w dniu egzaminu uczeń przed wejściem do budynku szkoły musi mieć nałożoną na usta i nos wielorazową maseczkę;
 6. w razie braku maseczki uczeń otrzyma ją od pracownika szkoły;
 7. po wejściu do budynku szkoły (blisko drzwi) uczeń zdezynfekuje ręce płynem z dozownika szkolnego;
 8. zdający ma obowiązek zakrywania ust i nosa do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej oraz każdorazowo, kiedy w sali egzaminacyjnej do zdającego podchodzi członek zespołu nadzorującego, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie, lub kiedy zdający opuszcza salę egzaminacyjną;
 9. uczeń ma zakaz kontaktowania się z innymi zdającymi;
 10. zdający ma obowiązek przestrzegania higieny podczas kaszlu i kichania (zakrywanie ust zgięciem łokcia), a także niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu;
 11. rodzic/prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły,
  z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się;
 12. zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, maskotek;
 13. Obowiązuje   zakaz gromadzenia się w grupach, przed egzaminem lub po egzaminie na terenie szkoły jak również przed szkołą np. aby podzielić się między sobą wrażeniami po egzaminie.
 14. Zdający powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. legitymację szkolną) i okazać go w razie potrzeby.
 15. Po godzinie 8.30, po sprawdzeniu obecności uczniowie wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo, czekając na wejście w 1,5 metrowych odstępach; przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego losuje w ich obecności numery stolików, przy których będą pracować.
 16. Wyniki egzaminu będą 31 lipca 2020r.
 17. Uczeń lub jego rodzice mają prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej tego ucznia, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w terminie 6 miesięcy od dnia wydania przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 18. Więcej informacji o egzaminie ósmoklasisty, w tym przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami, jest dostępnych w informatorach o egzaminie ósmoklasisty, opublikowanych na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej:

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/informatory/

Na tej samej stronie dostępne są również przykładowe arkusze egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami, arkusze egzaminu próbnego wraz z rozwiązaniami oraz arkusze wykorzystane do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w kwietniu 2019 r.

 1. Filmy informacyjne o egzaminie ósmoklasisty są dostępne tutaj:

Egzamin ósmoklasisty – informacje ogólne

https://www.youtube.com/watch?v=Gs8tIeUMjmk#action=share

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego (film 1.)

https://www.youtube.com/watch?v=FjXFIL3ojPc#action=share

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego (film 2.)

https://www.youtube.com/watch?v=4bNzHcdKnvk#action=share

Egzamin ósmoklasisty z matematyki

https://www.youtube.com/watch?v=i0ssvLSEQg8#action=share

Egzamin ósmoklasisty z języka obcego

https://www.youtube.com/watch?v=DE6tsfoZ0zQ#action=share

Filmy informacyjne o egzaminie ósmoklasisty

https://www.oke.poznan.pl/cms,5177,filmy_informacyjne_o_egzaminie_osmoklasisty.htm