Projekt unijny

Projekt pt. „Poszerzać horyzonty, rozwijać zainteresowania- zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Zabełkowie”

Czas realizacji: 01.07.2020 r. – 30.06.2021 r.

Wartość projektu: 290 376,25 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 261 338,62 zł

Celem głównym projektu jest rozwijanie kompetencji w zakresie nauk przyrodniczych z matematyką oraz języka obcego u 56 uczniów Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Zabełkowie poprzez uczestnictwo w zajęciach, w których główną nauczania jest nauczanie przez doświadczenie (eksperyment) z wykorzystaniem nowopowstałej klasopracowni chemicznej oraz doposażenia pracowni geograficznej, fizycznej i pracowni matematycznej w okresie 01.07.2020-30.06.2021 r.

W ramach projektu realizowane będą następujące zajęcia:

Rodzaj zajęć

Zajęcia rozwijające z geografii metodą eksperymentu dla klas 4-8

1 gr po 8 os (1h/tyg./gr) – 30 godz. na gr – łącznie 30h

Zajęcia rozwijające z chemii metodą eksperymentu dla klas 7-8

1 gr po 8 os (1h/tyg./gr) – 30 godz. na gr – łącznie 30h

Zajęcia rozwijające z fizyki metodą eksperymentu dla klas 7-8

1 gr po 8 os (1h/tyg./gr) – 30 godz. na gr – łącznie 30h

Zaj. rozwijające z matematyki metodą eksperymentu z dla klas 4-8

1 gr po 8 os (1h/tyg./gr) – 30 godz. na gr – łącznie 30h

Zaj. rozwijające z przyrody metodą eksperymentu z dla klasy 4

1 gr po 8 os (1h/tyg./gr) – 30 godz. na gr – łącznie 30h

Zajęcia rozwijające z języka angielskiego dla klas 4-8

2 gr po 8 os (1h/tyg./gr) – 30 godz. na gr – łącznie 60h

Szkoła co roku opracowuje indywidualną diagnozę potrzeb, która stanowi swoistą jej ewaluację. Diagnoza wskazuje kierunki działań edukacyjnych i wychowawczych oraz konieczne do zrealizowania działania. Diagnoza przygotowana została przez kadrę pedagogiczną oraz Dyrekcję i zatwierdzona przez organ prowadzący. Diagnoza pozwoliła także wyszczególnić problemy stanowiące zagrożenia dla prawidłowego kształtowania kompetencji kluczowych oraz uzdolnień uczniów. Określone zostały konieczne do realizacji zadania ujęte w przedmiotowym projekcie.

Na podstawie przeprowadzonej analizy do udziału w projekcie wybrano grupę 56 uczniów w tym 32 kobiet i 24 mężczyzn. Są to uczniowie zamieszkujący miejscowość Zabełków w Gminie Krzyżanowice i miejscowości ościenne. Uczestnikami projektu będą uczniowie klas IV–VIII Szkoły Podstawowej w ZSP w Zabełkowie w roku szkolnym 2020/2021. Wsparcie skierowane jest do uczniów zdolnych osiągających wysokie wyniki w nauce.

W roku szkolnym 2018/2019 do placówki uczęszczało 124 uczniów. W szkole 25% uczniów osiągnęła bardzo wysokie wyniki w nauce ze średnią ocen powyżej lub równą 5,0. Szczególnie zdolnych w szkole jest 14 uczniów, w tym 7 uczniów (tj. 4 kobiety i 3 mężczyzn) to uczestnicy olimpiad/konkursów. Stanowią oni dużą grupę społeczności uczniowskiej. Uczniowie ci są aktywni, chętnie uczestniczą w dodatkowych zajęciach edukacyjnych. Jednak oferta szkoły w tym zakresie jest bardzo uboga. Grupę docelową stanowią to uczniowie, którzy wywodzą się ze środowiska wiejskiego, w związku z tym mają ograniczony dostęp ciekawych w swojej formie zajęć dodatkowych rozwijających zainteresowania i uzdolnienia. Niezbędne jest polepszenie bazy dydaktycznej i utworzenie pracowni przedmiotowej oraz wyposażenie szkoły w sprzęt i urządzenia do prowadzenia zajęć metodą eksperymentu. Sprawny sprzęt podniesie atrakcyjność prowadzonych zajęć, co pozytywnie wpłynie na osiągnięcia dydaktyczne uczniów. Uczniowie szkoły oraz ich rodzice są zainteresowani planowaną ofertą edukacyjną wykorzystującą eksperyment, jako metodę pracy z uczniami.

Rekrutacja ma charakter zamknięty – uczniowie uczęszczający do Szkoły Podstawowej w Zabełkowie.

Przed rozpoczęciem realizacji projektu zostanie zorganizowane spotkanie informacyjne Koordynatora z dyrektorem szkoły oraz nauczycielami, na którym przedstawione zostaną główne założenia projektu. Następnie odbędą się spotkania z uczniami oraz rodzicami, zapoznają się oni z regulaminem uczestnictwa. Informacja o naborze do projektu będzie zamieszczona na szkolnej tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej szkoły.

Kryteria rekrutacji:

– średnia ocen.

Pierwszeństwo w dostępie do zajęć będą mieć osoby uzyskujące najwyższe wyniki z danego przedmiotu, a w przypadku zbyt dużej ilości chętnych brane pod uwagę będą predyspozycje uczniów m.in. umiejętność samodzielnej pracy, udział w olimpiadach i konkursach. Jeśli to nie wyczerpie zapotrzebowania wówczas utworzona zostanie lista rezerwowa, z której w razie rezygnacji uczestnika projektodawca będzie kwalifikował do wsparcia. Planowana liczebność grup – zgodna z obwiązującymi przepisami. Każdy chętny złoży w Biurze Projektu formularz zgłoszeniowy podpisany przez rodziców/opiekunów prawnych.

Kampania promocyjna zostanie przeprowadzona przez nauczycieli na lekcjach godzin wychowawczych oraz na zebraniach z rodzicami. Nauczyciele prowadzący poszczególne oddziały szkolne będą odpowiedzialni za wyłonienie grupy docelowej uczniów biorących udział w zajęciach.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie –  Szkoła Podstawowa Zabełków

Formularz zgłoszeniowy
http://zspzabelkow.krzyzanowice.pl/wp-content/uploads/2020/09/Formularz-zgłoszeniowy-zał.-nr-1.pdf

Oświadczenie
http://zspzabelkow.krzyzanowice.pl/wp-content/uploads/2020/09/Oświadczenie-zał.-nr-2.pdf

Regulamin
http://zspzabelkow.krzyzanowice.pl/wp-content/uploads/2020/09/REGULAMIN-REKRUTACJI-I-UCZESTNICTWA-W_PROJEKCIE_ZABEŁKÓW.pdf

Projekt w ramach RPO WSL 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.